Kết hợp giữa Logo và Slogan

Logo: 

Slogan: Sáng y đức - Vững chuyên môn - Không ngừng phát triển